Movie (mu) + rabbit (ra) + Santa Claus (sa) + king (ki)